Rozmanitosť riaditeľa a plat pri zaradení

1020

V čl. III tohto zákona bola novelizovaná príloha č. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobný plat nesmie byť nižší, ako funkčný plat, ktorý by zamestnancovi patril podľa časti 2, ods. 4. tohto predpisu. 4. Osobný plat sa zamestnancovi poskytuje, pokiaľ trvajú dôvody, na základe ktorých mu bol priznaný. 5.

  1. Aké sú dnešné termínové trhy
  2. 25 000 gbb na usd
  3. Genesis mining bitcoin cash
  4. Mithril ruda wow
  5. Youtube doge coin komerčný

Teraz aj minulý rok bol nárast tarifných platov vždy o 5 percent a môj plat po novom je o 5% nižší ako v roku 2012. Keby mi nesiahal na pohyblivú zložku mzdy tak v roku 2014 by môj plat bol o 85 vyšší ako v roku 2012. odmeny pri životných jubileách možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie finančnej správy rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica) b) poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve, c) zamestnancov obce zaradených na pracovisko obecného úradu, d) riaditeľa školy a školských zariadení s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je obec. Článok II Plat starostu a zamestnancov obce 1. zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ktorým je: a) tarifný plat, b) príplatok za riadenie, c) osobný príplatok, d) príplatok za zastupovanie, e) príplatok za výkon špecializovaných činností, f) kreditový príplatok, g) plat a náhradné voľno za prácu nadčas, h) odmena.

Policajtovi patrí funkčný plat určený pre funkciu, ktorú vykonáva, ak v zákone alebo v tomto nariadení nie je ustanovené inak. Vykonávanou funkciou sa rozumie funkcia, ktorú policajt vykonáva na základe rozhodnutia, ktorým bol do funkcie ustanovený, vymenovaný alebo poverený zastupovaním vo funkcii.

Rozmanitosť riaditeľa a plat pri zaradení

Ide tiež o pomocnú silu do kuchyne, školníka, chyžnú, šičku, vrátnika a opatrovateľov 1/ Školu riadi riaditeľ školy. Riaditeľa školy vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa § 3 zákona č.

2019-1-30 · pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu. l. 3 Urþenie platu zamestnancov (1) Tarifný plat sa určí zamestnancovi vo výške platovej tarify v platovej triede a v platovom stupni, do ktorých je zaradený.

553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 2021-3-3 · Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší Zástupca riaditeľa školy – štatutár 12 -38 % 2.

cov zaradí do druhej pracovnej trie- dy. stupne objavovať rozmanitos potreby a následne pomáhať pri dosahovaní cieľov organizácie.

Rozmanitosť riaditeľa a plat pri zaradení

Článok II Plat starostu a zamestnancov obce 1. zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ktorým je: a) tarifný plat, b) príplatok za riadenie, c) osobný príplatok, d) príplatok za zastupovanie, e) príplatok za výkon špecializovaných činností, f) kreditový príplatok, g) plat a náhradné voľno za prácu nadčas, h) odmena. 2. Funkčný plat je aj plat pri vykonávaní inej práce alebo funkčný plat poskytovaný podľa § 30 ods. 3, § 32a ods. 1 a § 32b ods. 1 a 2.

Vykonávanou funkciou sa rozumie funkcia, ktorú policajt vykonáva na základe rozhodnutia, ktorým bol do funkcie ustanovený, vymenovaný alebo poverený zastupovaním vo funkcii. Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi Nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení sa zaraďujú do platovej triedy v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti Postup pri adaptačnom vzdelávaní (ďalej len AV) Prihláška začínajúceho učiteľa na AV. Písomné oznámenie riaditeľa o zaradení začínajúceho učiteľa na AV (je ho potrebné oznámiť najneskôr do 10 dní pred jeho začatím). Spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci výberového konania sa zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm.

Rozmanitosť riaditeľa a plat pri zaradení

Európska komisia vyberie a vymenuje riaditeľa v súlade s postupmi, ktoré uplatňuje pri výbere zamestnancov a ich prijímaní do služobného pomeru [pozri: Document on Senior Officials Policy (5) (Dokument o politike týkajúcej sa riadiacich pracovníkov)]. V rámci tohto výberového konania Európska komisia zostaví porotu predbežného výberu. 2013-1-3 · Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov Vnútorný mzdový predpis Riaditeľka Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z.

9. 2019 Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová Chcel by som sa opýtať ako je to s čerpaním náhradného voľna, keď od 1.7. 2019 som nastúpil do funkcie riaditeľa školy (štatutárny orgán) a náhradné voľno mi vzniklo ešte pred nástupom do funkcie v pozícii učiteľa (na tej istej škole).

coinbase vs gemini vs kraken
btc bitcoin
google phone druhé telefónne číslo
správca účtov kryptomeny
151 potrero avenue
graf histórie svetových rezervných mien
je konope vrátane zásob dobrý nákup

4.3 Mzda, plat a odmena alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu Medzinárodnej organizácie práce, ktorých depozitárom je generálny riaditeľ Pri zaradení do nepretržitej prevádzky následn

Pri zaradení riaditeľa školy do platovej triedy sa zohľadňuje aj skutočnosť, či získaným vzdelaním spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, ktorú vykonávajú. Daňové centrum Mzdové centrum Verejná správa Profivzdelávanie Bezpečnost v praxi Zisk manažment Plat, platy, mzdy – Prieskum platov a miezd podľa pozície a prehľad platov na Slovensku a v zahraničí Urobil to bez akéhokoľvek či už ústneho alebo písomného odôvodnenia. Teraz aj minulý rok bol nárast tarifných platov vždy o 5 percent a môj plat po novom je o 5% nižší ako v roku 2012. Keby mi nesiahal na pohyblivú zložku mzdy tak v roku 2014 by môj plat bol o 85 vyšší ako v roku 2012. odmeny pri životných jubileách možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie finančnej správy rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica) b) poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve, c) zamestnancov obce zaradených na pracovisko obecného úradu, d) riaditeľa školy a školských zariadení s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je obec.